جَََّهنم دقیقاً همین‌جاست.

جَََّهنم دقیقاً همین‌جاست.

94
883

بهشتی هم باشه حتماََ جایه جاکشاست.

0:00
0:00
94 Comments

Your comment

Bars: Perfect 💯 Delivery: Perfect 💯 Impression: Perfect 💯

1 month ago

Bars: Great 🎉 Delivery: Great 🎉 Impression: On point 🎯

1 month ago

✍️🤏💥

1 month ago

You may also like