🇸‌🇾‌🇱‌🇦‌ ᴄʳᵉʷ ᴘˡᵃʸⁱˢᵗ 

🇸‌🇾‌🇱‌🇦‌ ᴄʳᵉʷ ᴘˡᵃʸⁱˢᵗ 

ᶜᵉʳᵗⁱᶠⁱᵉᵈ ᶠᵉᵃᵗᵘʳᵉᵈ ᵖˡᵃʸˡⁱˢᵗ  A ғew ғeaтυred тracĸѕ вy SYLA arтιѕт Rap Fame  (ᵃᶜᵗᵘᵃˡ admin ᶠᵉᵃᵗᵘʳᵉᵈ ᵖˡᵃʸˡⁱˢᵗ) sᵘᵖᵖᵒʳᵗ ʏᵒᵘʳ ʟᵒᶜᵃˡ ᴀʳᵗⁱˢᵗ. ⤵ 🔂 ▶️ 🎨